Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku
ul. Wiejska 1
89-300 Wyrzysk
tel. 67 286 24 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prowadzi diagnozę, konsultacje, terapię, działalność psychoedukacyjną, działalność profilaktyczną oraz działalność informacyjną. Udziela pomocy uczniom, ich rodzinom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, tj. na terenie gmin: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczka Krajeńskiego, Miasta i Gminy Wyrzysk, Gminy Wysoka.

Do poradni należy zgłosić się, gdy:

 • dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu,
 • ma problemy z rozumieniem i nadawaniem mowy,
 • doznaje niepowodzeń edukacyjnych w przedszkolu lub w szkole,
 • ma wolniejsze tempo rozwoju lub jest niepełnosprawne,
 • sprawia problemy wychowawcze,

Z pomocy poradni mogą również korzystać rodzice, dzieci do lat 6 mających trudności w rozwoju, i ubiegający się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, a także ubiegający się o wcześniejsze przyjęcie do szkoły podstawowej oraz odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Przed zgłoszeniem się na badania należy pamiętać, iż:

 • wszystkie badania i terapie odbywają się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w poradni,
 • uczniom pełnoletnim udziela się pomocy na ich wniosek,
 • opinia nauczyciela dołączona do wniosku o badanie dziecka/ucznia jest ważnym źródłem informacji wspomagających proces diagnozy oraz projekt pomocy,
 • podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania jest zaświadczenie lekarskie,

Charakterystyka zajęć terapeutycznych prowadzonych w poradni:

 1. Grupowa lub indywidualnaterapia ogólnorozwojowa dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
  Zajęcia mają formę zabaw ukierunkowanych na rozwijanie poszczególnych procesów poznawczych: myślenia, spostrzegania wzrokowego, słuchowego, dotykowego, smakowego i węchowego, pamięci, koncentracji uwagi, sprawności manualnej
  i motoryki dużej. Zajęcia dodatkowo wzbogacają wiedzę dziecka i uczą współdziałania w grupie. Rodzice dzieci objętych terapia uczestniczą w osobnych spotkaniach mających na celu dzielenie się własnymi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami wychowawczymi.
 2. Terapia logopedyczna. Zajęcia odbywają się w formie zabaw i ćwiczeń dostosowanych do możliwości poszczególnych dzieci. mają one na celu korygowanie wad wymowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych. W trakcie terapii wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce logopedyczne, w tym również logopedyczne programy komputerowe. Rodzaje poszczególnych zadań i ich trudności dostosowane są do wieku i możliwości dziecka. Podczas terapii obecni są rodzice dzieci. Po zakończeniu kolejnych spotkań otrzymują wskazówki i konkretne ćwiczenia, które powinni wykonywać z dzieckiem w domu między jednym,
  a następnym spotkaniem.
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna):
  W ramach wyżej wymienionych zajęć prowadzone są ćwiczenia, które mają na celi między innymi:
  • rozwijać percepcję słuchową i wzrokową,
  • rozwijać orientację przestrzenną,
  • usprawniać grafomotorykę i motorykę duża i małą,
  • usprawniać koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo – ruchową,
  • wzbogacać zasób słownictwa,
  • stymulować ogólny rozwój dziecka,
  • korygować zaburzone funkcję, wyrównywać dysharmonię,
  • kształtować integrację słuchowo - wzrokowo – ruchową,
  • doskonalić umiejętności korzystania z reguł ortograficznych,
  • uporządkowanie wiadomości na temat obowiązujących zasad ortograficznych,
  • angażować uczniów do większego wysiłku intelektualnego poprzez wzmacnianie pozytywne.
 4. Terapia dzieci z dysleksją. Zajęcia usprawniają funkcje poznawcze odpowiedzialne za naukę poprawnego pisania i czytania. Odbywają się w formie ćwiczeń dostosowanych do możliwości poszczególnych dzieci.
 5. Terapia psychologiczna, np. terapia zaburzeń emocjonalnych.
  Zajęcia służą uczniom, którzy są nieśmiali, doświadczają leków (m. in. fobie szkolne), przejawiają zaburzenia psychosomatyczne. W ramach sesji terapeutycznych są stosowane metody służące poznaniu siebie podniesieniu poczucia własnej wartości, nauczeniu się radzenia sobie w trudnych sytuacjach (m. in. społecznych). Na zajęciach stosowany jest także trening relaksacyjny.