KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W PILE   
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.09. 2022 ROKU

 

Rozdział I:

Zasady ogólne:

 1.

Kodeks Etyki pracowników  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza zasady postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków tj. pełnieniem służby publicznej.

 2.

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków:

w relacjach z klientami, a w szczególności z:

 • rodzicami,
 • dziećmi i młodzieżą,
 • pracownikami szkół i przedszkoli,
 • przełożonymi,
 • podwładnymi, 
 • współpracownikami,
 • w stosunku do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • podczas reprezentowania poradni na zewnątrz

 3.

 • Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
 • Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

 4.

Ilekroć w Kodeksie Etycznym jest mowa o:

 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.
 • poradni – należy przez to rozumieć Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  w Pile.
 • pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych
  i niepedagogicznych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.
 • klientach – należy przez to rozumieć wszystkich klientów poradni.

 

Rozdział II

Zasady szczegółowe:

 5.

Zasada praworządności:

 • Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:
 • działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki;
 • zwracają uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o poradni,
 • informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności wykorzystują wyłącznie do celów służbowych

6.

Zasada niedyskryminowania:

 • Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
 • W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
 • Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 7.

Zasada współmierności:

 • W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu. 2. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

 8.

Zakaz nadużywania uprawnień:

 • Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
 • Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

 9.

Zasada bezstronności i niezależności:

 • Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych dział1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 • Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny, ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.
 • Pracownicy od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 • Pracownicy szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.

 

 10.

Zasada obiektywizmu:

 • W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki
  i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
 • Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje opiera na rzetelnej i trafnej diagnozie.

 

11.

Zasada uczciwości i rzetelności:

 • Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności: pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań, są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie, z najlepszą wolą, nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wiedzą, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany, w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji, dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania, racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie, są lojalni wobec poradni i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo, wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat swojej pracy, pracy poradni oraz innych placówek oświatowych.

 

12.

Zasada uprzejmości:

 • W swoich kontaktach z klientami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
 • Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.
 • W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

 

13.

Zasada współodpowiedzialności :

 • Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
 • Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 • Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności poradni.

 

14.

Zasada dbałości o rozwój własny:

 • Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności: rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy, dążą do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw, są gotowi do wykorzystania wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych,
  a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów, są przygotowani do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji
  i sposobu postępowania, jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji, okazują szacunek innym wysoką kulturą osobistą

 

15.

Odpowiedzialność:

 • Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
 • Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

 

16.

Kodeks Etyczny podlega publikacji na stronach internetowych poradni w celu poinformowania o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez jej pracowników.