Strategia rozwoju 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 w Pile do 2026 r.


OPIS DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile z siedzibą w Pile powstał
 z dniem 1 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/187/2007.  Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Pilski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem  jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. W skład Zespołu wchodzą:

 • Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile, z siedzibą w Pile ul. gen. Sikorskiego 19,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile, z siedzibą w Pile ul. gen. Sikorskiego 19,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku, z siedzibą w Wyrzysku
  Wiejska 1.

Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile. W Zespole zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich. Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu,
 • Rady Pedagogiczne Poradni wchodzące w skład Zespołu.

 W Zespole zatrudnionych jest 48 osób, w tym  38 specjalistów (nauczycieli),
7 pracowników administracyjnych, 2 lekarzy oraz 1 pracownik obsługi. Gabinety dzieli zazwyczaj dwóch lub trzech specjalistów jeśli któryś pracuje w niepełnym wymiarze.

Siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Pile jest zlokalizowana przy ul. gen. Sikorskiego 19 w Pile oraz w Wyrzysku, przy ulicy Wiejskiej 1. Budynek w Pile ma dwa wejścia, z których jedno zlokalizowane jest strony od ulicy Okrzei, a drugie od strony ul. gen. Sikorskiego. Przy wejściu są schody oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.
W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Budynek w Wyrzysku mieści się na terenie budynku szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Posiada jedno główne wejście bezpośrednio do placówki. Przy wejściu są schody. Jest również pochylnia dla wózków inwalidzkich, z której dostęp do Poradni jest możliwy przez hol szkoły. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile mieści się na parterze. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Budynek w Wyrzysku mieści się na parterze. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile nie posiada wewnątrz budynku schodów. Budynek w Wyrzysk nie posiada wewnątrz budynku schodów. Brak wind w każdym budynku. Dostępna pochylnia dla wózków inwalidzkich. Dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile parking jest zlokalizowany na wewnętrznym dziedzińcu przy internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Pile. Dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyrzysku parking jest zlokalizowany na boisku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i na placu przed szkołą. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Zespołu (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Działalność ZPPP w Pile  za rok szkolny 2020/2021

W ZPPP w Pile prowadzona była diagnoza i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
W roku szkolnym przeprowadzone zostały:

DIAGNOZA

RAZEM

 

PEDAGOGICZNA

 

 

1184

 

PSYCHOLOGICZNA

 

1346

 

LOGOPEDYCZNA

 

 

851

 

ZAWODOZNAWCZA

 

 

110

 

INTEGRACJA SENOSRYCZNA

 

 

93

BADANIA PRZESIEWOWE LOGOPEDYCZNE

41

BADANIA PRZESIEWOWE PEDAGOGICZNE

24

     

Łączna liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych: 3649

Prowadzone terapie:

Prowadzono działalność terapeutyczną, która obejmowała następujące zakresy:

 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna/psychoterapia,
 • zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

W indywidualnej terapii psychologicznej uczestniczyło 241 osób.

W  zajęciach związanych z trudnościami adaptacyjnymi uczestniczyły 44 osoby.

W indywidualnej terapii w ramach zajęć psychoterapeutycznych uczestniczyło 27 osób.

W innych zajęciach o charakterze terapeutycznym uczestniczyło 66 osób.

W indywidualnej terapii pedagogicznej  uczestniczyło 91 osób.

W indywidualnej terapii logopedycznej uczestniczyło 362 osób.

W zajęciach grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu uczestniczyło 5 465 osób.

 

Łącznie objęto pomocą: 6296 osoby

MISJA

Misją placówki jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia w zakresie wychowania i kształcenia dzieci
i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Naszym celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektualny i społeczny, rozwój dzieci i młodzieży, służący harmonijnemu kształtowaniu się ich osobowości i prawidłowemu funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

Proponujemy rzetelną diagnozę, fachową poradę, skuteczne oraz profesjonalne działania terapeutyczne i profilaktyczne zapewniając dyskrecję, życzliwość, akceptację i zrozumienie.

 

 

PRACA PORADNI KONCENTRUJE SIĘ WOKÓŁ CZTERECH PODSTAWOWYCH ZADAŃ

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY

 • Kontynuowanie starań o stworzenie lepszego dostępu do Poradni osobom niepełnosprawnym.
 • Dalsze pozyskiwanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi diagnostycznych.
 • Monitorowanie funkcjonowania powołanych w Poradni zespołów do realizacji odpowiednich zadań.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług dla klientów Poradni.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w celu poprawy jakości ich pracy.
 • Inicjowanie działań profilaktyczno – edukacyjno - informacyjnych w środowisku lokalnym.
 • Podjęcie starań o zatrudnienie większej ilości specjalistów.

 

Zadania realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zgodnie z Wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (D. U. z dnia 29 sierpnia 2017, poz.1611).


Wymaganie

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji

 i organizacji korzystających z oferty placówki.

Charakterystyka wymagań

 • Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Poradni.
 • Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania Poradni współpracują ze sobą
  w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.
 • Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania Poradni pomagają sobie nawzajem
  i wspólnie rozwiązują problemy
 • W realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Poradni.

Formy realizacji

 • Udzielanie pomocy wszystkim jej potrzebującym z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz specyficznych sytuacji (sytuacje kryzysowe, orzeczenia kwalifikacyjne
  i inne).
 • Realizacja procesów diagnostycznych oraz zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, wychowawczych, konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych przy zastosowaniu różnych form i metod pracy oraz innowacyjnych rozwiązań.
 • Właściwa organizacja procesów diagnostycznych: gromadzenie potrzebnej dokumentacji; planowanie badań, dobór właściwych metod badawczych, dokumentowanie etapów diagnozy oraz formułowanie opinii i orzeczeń (stosowanie jasnego i zrozumiałego dla odbiorców języka przy formułowaniu opinii i orzeczeń, wyjaśnianie przyczyn oraz w dostępny sposób formułowanie zaleceń dla nauczycieli
  i rodziców).
 • Proponowanie, adekwatnie do wyników badań, form pomocy terapeutycznej
  z uwzględnieniem warunków szkolnych, rodzinnych i innych.
 • Pomoc nauczycielom w diagnozie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wspieranie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych na terenie placówek (konsultacje indywidualne i grupowe, udział w zespołach ds. udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej na terenie szkół i placówek, spotkania szkoleniowe).
 • Odpowiednie dokumentowanie pracy Poradni w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Doskonalenie skuteczności stosowanych form pomocy poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, aktualizowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacja zajęć.
 • Funkcjonowanie zespołów orzekających w Poradni: powoływanie zespołów orzekających zgodnie z obowiązującymi przepisami; orzekanie w sprawach kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; sporządzanie stosownej dokumentacji.

Termin realizacji  Cały rok

 Odpowiedzialni Dyrektor,  pracownicy ZPPP

 

Wymaganie

Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

Charakterystyka wymagań

 • Realizacja oferty Poradni pozwala osiągnąć jej cele i wypełniać zadania statutowe oraz zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających.
 • Podejmowane są działania służące wyrównaniu szans w dostępie do oferty Poradni.
 • Poradnia pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały
  z oferty Poradni, na temat działań podejmowanych przez Poradnię.
 • W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Poradni, wsparcie otrzymywane w Poradni jest odpowiednie do ich potrzeb.
 • Poradnia zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty Poradni
  do własnego rozwoju.

Formy realizacji

 • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej niezależnie od pozycji społecznej klientów, ich sytuacji materialnej, systemu wartości, rasy, narodowości, wieku czy charakteru problemów wymagających interwencji pomocowej.
 • Oferta placówki jest tworzona w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb klientów, priorytety ministerialne i kuratoryjne oraz bieżące sytuacje.
 • Proponowane formy pracy służą rozwojowi i doskonaleniu osób i instytucji korzystających z usług Poradni.

Termin realizacji  Cały rok

 Odpowiedzialni Dyrektor,  pracownicy ZPPP


Wymaganie

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Charakterystyka wymagań

 • Poradnia w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
 • Współpraca Poradni ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

Formy realizacji

 • Realizacja programu współpracy z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami
  i jej kontynuowanie współpracy w zakresie różnych form pracy.
 • Rozwijanie współpracy z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi itp.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Termin realizacji  Cały rok

Odpowiedzialni Dyrektor,  pracownicy ZPPP

Wymaganie

Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych
 i wewnętrznych
.

Charakterystyka wymagań

 • W Poradni analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę Poradni oraz planuje i podejmuje działania służące jakości pracy.
 • Realizacja oferty i działania podejmowane w Poradni są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

Formy realizacji

 • Wykorzystywanie opinii uczniów, rodziców, nauczycieli, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, a także priorytetów ministerialnych i kuratoryjnych oraz bieżących sytuacji w celu wzbogacania oferty usług, modyfikowania własnego warsztatu pracy, doskonalenia zawodowego, wprowadzania zmian organizacyjnych placówki.
 • Badanie opinii klientów o pracy Poradni (ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz badanie stopnia satysfakcji klientów z usług Poradni).
 • Analizowanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziomu zaspokajania tych potrzeb w celu m.in.: wzbogacania oferty usług zgodnie
  z oczekiwaniami środowiska lokalnego.

Termin realizacji  Cały rok

Odpowiedzialni Dyrektor,  pracownicy ZPPP

Wymaganie

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Charakterystyka wymagań

 • Zarządzanie Poradnią koncentruje się na zapewnieniu warunków do realizacji jej zadań oraz na przygotowaniu oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji
  i organizacji korzystających z oferty Poradni.
 • W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Poradnia jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.
 • W Poradni są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach kryzysowych.

Formy realizacji

 • Monitorowanie procesu diagnozy i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielanie pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników.
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników, konsultacje, ustalanie priorytetów. Utworzenie planu doskonalenia zawodowego pracowników. Zbieranie informacji o realizacji planów rozwoju zawodowego, obserwacje, analiza dokumentacji.
 • Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Systematyczne uzupełnianie literatury fachowej, narzędzi diagnostycznych oraz pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Kompletowanie bazy materiałowej (wyposażenia gabinetów) zgodnie ze zgłaszanymi przez pracowników potrzebami.
 • Nadzór nad pracą zespołów prowadzących diagnozy potrzeb oczekiwań środowiska
  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania Poradni realizowane są
  w oparciu o istniejące procedury, w tym dotyczące bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych i zagrożeń epidemiologicznych.

 

Termin realizacji  Cały rok

 Odpowiedzialni Dyrektor.

 

ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY I WYZWANIA

 

MOCNE STRONY

ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W PILE

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile mocnymi stronami są przede wszystkim:

 • dobrze przygotowana do wypełniania swych zadań i podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pedagogiczna, otrzymująca wysokie oceny pracy od klientów, kadra otwarta na nowe metody, formy pracy,
 • bogata oferta pomocy psychologiczno–pedagogicznej : terapia SI, terapia ręki, Punkt Porad Wychowawczych, Punkt Porad dla Dzieci z Dysleksją Rozwojową i ich Rodzin, Punkt Interwencji Kryzysowej,
 • sprzyjający klimat Poradni, na który składają się: pełna akceptacja dziecka, podmiotowe traktowanie, życzliwość, budzenie w dziecku poczucia własnej wartości,
 • zachowana terminowość wydawania dokumentacji,
 • objęcie opieką psychologiczno–pedagogiczną dużej liczby dzieci i młodzieży,
 • bogata, systematycznie wzbogacana zgodnie z potrzebami środowiska, oferta form pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 • duża liczba zadowolonych klientów korzystających z usług Poradni.

Szanse to pozytywne zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju placówki. Mogą również zniwelować słabe jej strony. Należy skupić się na tym, aby maksymalnie je wykorzystać. Wymienić tutaj należy:

 • wprowadzenie innowacji w organizacji pracy Zespołu,
 • remont pomieszczeń – gabinetów,
 • doposażenie placówki,
 • rozwinięcie współpracy z instytucjami z obszaru działania Zespołu,
 • nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami.

 

SŁABE STRONY

 ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W PILE

 

Wśród słabych stron Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile można zauważyć:

 • niewystarczającą ilość sal do zajęć terapeutycznych i warsztatów,
 • niewystarczajace wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • niewystarczające środki finansowe na zakup testów i baterii do diagnoz,
 • potrzeba zatrudnienia specjalisty ds. kadr i płac na cały etat,
 • potrzeba zatrudnienia większej ilości specjalistów z zakresu: integracji sensorycznej, rehabilitacji, logopedów, psychologów i pedagogów.

Zagrożenia to negatywne zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą blokować rozwój placówki. Są to:

 • nieadekwatne oczekiwania rodziców w stosunku do możliwości dzieci,
 • trudności we współpracy lokalnej,
 • niewystarczające zainteresowanie władz lokalnych nową ofertą Poradni
  i proponowanymi kierunkami jej rozwoju,
 • pasywny stosunek ze strony klientów wobec podejmowanych przedsięwzięć,
 • zbyt małe środki finansowe na wzbogacenie bazy lokalowej Poradni.

 

KLUCZOWE OSIĄGNIECIA

 • koordynowanie programu Za życiem,
 • udział w Projekcie Uzależnieni od zdrowia,
 • stworzenie  Punktu Porad Dyslektycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • spotkania dla pedagogów szkół z powiatu pilskiego,
 • stworzenie Punktu Porad Wychowawczych,
 • dyżury telefoniczne, wsparcie psychologów i pedagogów,
 • organizowanie interwencji kryzysowej,
 • zorganizowanie akcji Wyzwanie Pocztowe,
 • organizacja Pilskich Powiatowych TargówEdukacyjnych,
 • udostępnienie filmów „Sprawne liczenie”,
 • warsztaty TUS,
 • warsztaty dla rodziców Strefa Rodzica,
 • cykl zabaw PlayWeekend,
 • dodatkowa oferta na czas ferii,
 • szkolenia Rad Pedagogicznych.

 

 


CELE I DZIAŁANIA PLANOWANE

CELE STRATEGICZNE:

 1. Rozszerzenie dobrej jakości standardu usług.
 2. Budowanie pozycji lidera/koordynatora działań profilaktyczno-wychowawczych
  w powiecie.
 3. Szersza oferta usług dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności współpraca lokalna oraz wspieranie instytucji, placówek oświatowych oraz pomocowych w tym
 4. Rozwój zespołu i zatrudnienie odpowiedniej ilości specjalistów oraz zatrudnienie na cały etat pracownika ds. kadr i płac.

Cel strategiczny

Sposób realizacji

 

Rozszerzenie dobrej jakości standardu usług

 

 

 

·         diagnostyka, opiniowanie, orzecznictwo nacisk na jakość ,

·         nacisk na efektywne wykorzystanie czasu pracy,

·         formy pomocy indywidualnej i grupowej odpowiadające na problemy

i potrzeby lokalne,

·         usprawnienie procedur,

·         terminowość wydawania dokumentacji,

·         skrócenie czasu oczekiwania na wizytę,

·         zwiększenie dostępności do pomocy poprzez zaangażowanie dyżury konsultantów,  

·         opiekę indywidualną pracowników nad poszczególnymi placówkami,

·         konsultacje problemowe, interwencje kryzysowe,

·         monitoring problemów dzieci i młodzieży, rodzin w powiecie,

·         diagnostyka, wyznaczanie kierunków działań pomocowych dla   dziecka i rodziny,

·         dbanie o różnorodność form pomocy terapeutycznej dla dzieci
i rodziców,

·         oferta wakacyjna/feryjna skierowana do dzieci i rodziców.

 

 

 

 

 

Budowanie pozycji lidera/koordynatora działań profilaktyczno – wychowawczych w powiecie

 

·         cykliczne uruchamianie projektów, kampanii skierowanych do dzieci
i młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i środowiska mających na celu zwrócenie uwagi na problem, szukanie wsparcia społecznego,

·         realizacja wybranych elementów, np. warsztatów, kursów w ramach  współpracy z PCPR, szkołami, placówkami, organizacjami, instytucjami  (pozwoli na wzmocnienie pozycji specjalisty w lokalnym systemie  pomocy dziecku i rodzinie),

·         monitoring problemów dzieci i młodzieży w powiecie, badania   pozwolą na opracowanie diagnozy i następnie adekwatne zaplanowanie kierunków działań pomocowych,

·         specjalizacja pracowników,

·         publikacje zewnętrzne,

·         partnerstwo w projektach i programach,

·         obecność w istotnych działaniach lokalnych: kampanie, programy, 

·         zespoły interdyscyplinarne,  projekty lokalne, projekty unijne..

 

 

 

Szersza oferta usług

dostosowana do potrzeb lokalnej

społeczności – współpraca lokalna oraz wspieranie

instytucji, placówek

oświatowych oraz

pomocowych w tym zakresie

·         prowadzenie warsztatów grupowych np. TUS,

·         prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców,

·         spotkania pedagogów i psychologów z powiatu pilskiego,

·         prowadzenie punktu wychowawczego,

·         prowadzenie punktu porad dyslektycznych,

·         wakacyjna/feryjna oferta Poradni,

·          rozwój form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania   rodziny, współpraca z instytucjami w tym zakresie różne formy pomocy w zakresie profilaktyki problemowej,

·          Młodzieżowy Klub Psychoedukacyjny w Wyrzysku,

·         zajęcia grupowe,

·         badania problemowe, diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w powiecie realizowane we współpracy z instytucjami,

·         konsultacje, dni otwarte,

·         opieka indywidualna pracowników nad placówkami,

·         współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemami uzależnienia,

·         partnerstwo w realizacji lokalnych działań,

·         partnerstwo w projektach,

·         specjalizacja pracowników,

·          awans zawodowy.

 

 

Rozwój zespołu

 

·         udział w szkoleniach i kursach,

·         podnoszenie kwalifikacji,

·         zwiększenie ilości zatrudnianych specjalistów, współpraca z różnymi podmiotami,

·         superwizje,

·         aktywny udział w badaniach,

·         motywowanie do publikacji, artykułów,

·         zespoły interdyscyplinarne,

·         granty, projekty, programy autorskie.

 


 

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 

 1. Wzmocnienie pozycji Poradni w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie.
 2. Dostosowanie form pomocy do potrzeb i problemów lokalnej społeczności.
 3. Rozwój zespołu.
 4. Lepsza współpraca Poradni z instytucjami i organizacjami z terenu powiatu.
 5. Podniesienie jakości pracy.
 6. Zwiększenie dostępności do usług dla różnych grup odbiorców.

 

EWALUACJA STRATEGII

Planowana ewaluacja Programu 5-letniego

 

Program będzie weryfikowany co roku przez powoływany zespół d/s opracowania rocznego programu rozwoju Poradni.

 

Podsumowanie stopnia realizacji zadań zawartych w 5-letnim programie rozwoju zostanie dokonane na podstawie:

 

- sprawozdań z realizacji rocznych programów rozwoju Poradni,

- sprawozdań z realizacji rocznych planów nadzoru pedagogicznego,

- indywidualnych rocznych sprawozdań z działalności pracowników Poradni,

- sprawozdań z realizacji planów pracy Poradni.

 

Ewaluacja 5-letniego programu rozwoju Poradni zostanie dokonana w 2026 roku.